Gebruikersovereenkomst

Copyright © 2003 Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen.
FMiV.be en Muziekfestivals.be zijn eigendom van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen vzw, Kleine Gentstraat 46b, 9051 Gent, België, tel. 09/38 88 555, fax 09/38 88 666, e-mail: info@fmiv.be website: www.fmiv.be en www.muziekfestivals.be

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen op haar site www.fmiv.be. De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2. Intellectuele rechten

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Naast de wettelijke uitzonderingen mogen de beschermde data worden gebruikt mits bronvermelding van de Federatie van Miekfestivals in Vlaanderen. Uiteraard worden wij hier graag via mail van op de hoogte gebracht.

De website valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke toestemming van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen.
Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Artikel 3. Exoneratieclausule

Incorrecte of foutieve gegevens:

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en geven geen recht op een financiële compensatie. De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Werking van het systeem:

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

Artikel 4. Linking policy

Wat betreft mogelijke links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen geen zeggenschap heeft (wat betreft de inhoud of andere kenmerken) is De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Hoewel het aanbrengen van een link naar www.fmiv.be of www.muziekfestivals.be geoorloofd is zonder de voorafgaandelijke toestemming van De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, worden wij er graag per mail van op de hoogte gebracht.

Artikel 5. Privacy Policy

Wanneer u zich registreert bij De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, vragen we u een paar gegevens in te vullen. Deze staan in het festivalformulier. De informatie zal gebruikt worden voor het beheer van het ledenbestand, de site en de (verbetering van de) aangeboden service; voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes en om u te informeren over updates en producten die uitgaan van De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met zijn/haar persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen worden verzameld. Het correctierecht verleent u het recht  op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Gebruik van cookies:

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u verwittigd wordt telkens cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan verhinderd wordt.

Logfiles:

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

U kan ook rechtstreeks contact opnemen met De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen indien u meent dat de privacy policy niet wordt nageleefd. Daarvoor gebruikt u het mailadres info@fmiv.be.

Wijzigingen door De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen aan de Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via deze website.

Artikel 6. Invoeren van data (via forum, nieuwsgroep of commentaar- en andere invoermodules)

Publicatie:

De gebruiker die op de website www.fmiv.be of www.muziekfestivals.be data invoert (hetzij door deelname aan een forum of nieuwsgroep, hetzij door commentaar of documenten in te voeren via de voorziene modules) moet de intellectuele rechten en fundamentele rechten van derden respecteren. Bij het invoeren van de data zal de gebruiker hierop uitdrukkelijk worden geattendeerd alvorens de data in te voeren. Door de invoering van de data aanvaardt de gebruiker de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. In geval de gebruiker ook de auteur is van de data, verleent hij de toestemming de data te publiceren op www.fmiv.be en www.muziekfestivals.be .

Validatie:

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de data die worden ingevoerd niet te valideren. De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen behoudt zich tevens het recht voor om  de inhoud, de afkomst of de bestemming van de data die worden ingevoerd, te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten.  In geval van illegale inhoud zal De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen onverwijld overgaan tot de verwijdering ervan.

Artikel 7. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Artikel 8. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.